KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Effective Diffusivity
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7277
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
อรอุมา หนูทอง,ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7288
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
ปรีดา ปรากฏมาก,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>