KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น Encapsulation
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970220
Future aspects of flavour manufacturing/Silesia
Silesia
[1997?]
IFRPD T040440
รูปแบบของสตาร์ชกับการใช้เป็นสารไมโครแคปซูลเพื่อกักเก็บสารให้กลิ่นรส/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2547
T050424
Effect of co-encapsulation of probiotics with prebiotics on increasing the viability of encapsulated bacteria under in Vitro acidic and bile salt conditions and in yogurt/C. Iyer, and K. Kailasapathy
Iyer, C.
2005
T060159
การอยู่รอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านกระบวนการปรับตัวต่อกรดและไมโครเอนแคปซูเลชันในน้ำสลัดระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ/สุรีย์ นานาสมบัติ ... [และคนอื่นๆ]
สุรีย์ นานาสมบัติ
2549
T070080
เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและควบคุมการปลดปล่อยจุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารและระบบทางเดินอาหารของมนุษย์/ศศิวิมล ชื่นอิ่ม, อาเหม็ด
ศศิวิมล ชื่นอิ่ม
2549
FOOD 6074
Sensory and acceptance assessment of yogurt containing probiotic beads in Thailand/Wunwisa Krasaekoopt and Atittaya Tandhanskul
Krasaekoopt, Wunwisa
2008
FOOD 6755
ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชถั่วเขียวที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล
ลลิตา เขียวฉอ้อน,รังรอง ยกส้าน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6762
ผลของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำเพื่อห่อหุ้มสารสกัดจากเนื้อของเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6805
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิที่ถูกกักเก็บในแป้งดัดแปรต่อการมีชีวิตรอดของ Staphylococcus aureus ที่ใส่ลงไปในลูกชุบ
นิพร เดชสุข,ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา,จิรศักดิ์ พัดทอง,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6855
การผลิตข้าวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยที่อยู่ในสารเก็บกัก และทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชั่น
ช่อผกา เทพรังษี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6858
การคัดเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมในการผลิตไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ
ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,สุทัศน์ สุระวัง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6863
ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่เม็ดต่อการรอดของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่เอ็นแคปซูเลชั่นด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
อารีย์วัลย์ วนาอุปถัมภ์กุล,ภคมน จิตประเสริฐ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6916
ผลของการห่อหุ้มสาหร่ายเกลียวทองต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชั่น
ธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6924
การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,เทพกัญญา หาณศีลวัต,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 7243
Effect of encapsulation of selected probiotic cell on survival in simulated gastrointestinal tract condition
Hasiah Ayama,Suphichaya Chanthachum,Punnaree Sumpavapol,Songklanagarind Journal of Science and Technology
May - June 2014
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>