KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น Frankfurter
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930002
ศึกษาผลของ Fat Emulsion ที่มีต่อคุณภาพของแฟรงค์เฟอร์เตอร์
อารีพันธุ์ จันทรวิทุร
2528
FOOD 6729
ลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เส้นใยสูงเสริมด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส
วิชชุดา สังข์แก้ว,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 7938
ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์
ชาติชาย วิลัยลักษณ์,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>