KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Frozen bakery
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6671
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบแช่เยือกแข็ง
ปาริชาติ อยู่แพทย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>