KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น GATT
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940160
ไม่มีชื่อเรื่อง
นรชัย ลือกุลวัฒนะชัย
2537
T940211
ผลกระทบของแกตต์ (GATT)ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืชไทย
ชัยวัฒน์ ประสมสุข
2537
IFRPD T950005
ไม่มีชื่อเรื่อง
Chaba Partarasantik
1994
T950311
ไม่มีชื่อเรื่อง
Montri Lim
1994
IFRPD T960024
ไม่มีชื่อเรื่อง
Poonsup Virulhakul
1995
T960262
ไม่มีชื่อเรื่อง

1996
T010074
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัย ที่มีต่อกากถั่วเหลืองในประเทศไทย/คุณัทธา พรหมสุภา
คุณัทธา พรหมสุภา
2542
   หน้า : [ 1 ]   Next >>