KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Green Mussel cieaning
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8064
การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดหอยแมลงภู่
นิติพัฒน์ พลอยประดับ,อศิรวัฒน์ ปรีชา,อลงกต อินทรชาติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>