KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Inactivation of Microbial Cells
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6979
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>