KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Inspiration From Seashells
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7581
การออกแบบชุดภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับอาหารไทย : ความบันดาลใจจากเปลือกหอย
สาวิกา กังวานพงศ์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>