KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Listeria criteria
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T970141
การปนเปื้อน การควบคุม และตรวจวินิจฉัย Listeria ในอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
   หน้า : [ 1 ]   Next >>