KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Molecular Gastronomy
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7152
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Food Journal 45 (2) / 2558
วารสารอาหาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>