KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น SME
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950201
Assessment of vitamin A status in children of urban communities in Chiang Mai using Conjunctival Impression Cytology (CIC)Method
Somsanguan Ausayakhun...et al.
1994
IFRPD T020258
เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม/คณะผู้จัดทำ ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
IFRPD T030160
เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม/คณะผู้จัดทำ ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
T060313
ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย/โดย สายสุรางค์ โชติพานิช, สุนิสาห์ ศิริพฤกษ์พงษ์ ; บรรณาธิการ ดารณี ประภาสะโนบล, บุญเรียม น้อยชุมแพ, ปฐมสุดา สำเร็จ
สายสุรางค์ โชติพานิช,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2548
ifrpd FOOD 6509
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP/โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2551
FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6692
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,เวณิกา เบ็จพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 7008
การประเมินความเสี่ยงขิงหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยง ในอ่าวบ้านดอนอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สุรชาติ วิชัยดิษฐ,ไพศาล วุฒิจำนงค์,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพรัตน์ โสภโณดร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7093
การสร้างความเชื่อมั่นในผลการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับการรับรองระบบงาน
วรนุช กิจสุขจิต,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7199
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : กลิ่นคาวไข่ในขนม
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ขันทอง เพ็ชรนอก,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7329
การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย โดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมต และสติวิออลไกลโคไซด์
จิตรา เศรษฐอุดม,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>