KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น Soy milk
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T970163
Soy milk/Montatip Yunchalad
Yunchalad, Montatip,Kasetsart University
1997
T970272
Problems, remedies and prospects of soymilk processing/K. Tanteeratarm ... [et al.]
Tanteeratarm, K.,Kasetsart University
c1997
FOOD 6821
การพัฒนานมถั่วเหลืองสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
วรรณภา ทาบโลกา,พนารัตน์ กงถัน,น้ำผึ้ง อ่อนบึง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6992
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7007
แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลืองไขมันต่ำ
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7566
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 8099
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมน้ำผักโขมและน้ำสับปะรด
ชมภูนุช เผื่อนพิภพ,สิรินทร์ เพ็ญประพัฒน์,นงเยาว์ ไชยทิพย์,เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>