KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น Volatile compounds
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6819
ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา
ชนัญชิดา แซ่ม้า,วรรณี จิรภาคย์กุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7940
การเปลี่ยนแปลงของสารระเหยให้กลิ่นและปริมาณวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์
สุธาสินี ชิ้นทอง,วรรณี จิรภาคย์กุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8086
การระบุชนิดของสาร ระเหยใน ควันที่ผลิตจาก กากกาแฟสด
ณัฐกานต์ อึ้งศิริสวัสดิ์,วรรณี จิรภาคย์กุล,วรรณวิบูลยN กาญจนกุญชร ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8091
องค์ประกอบสารระเหยให้กลิ่นของชาสมุนไพรเจียวกู่หลานที่สกัดด้วยตัวทำละลายและกลั่นด้วยไอน้ำ
ศดานันท์ นรินทร์สุขสันติ,วริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>