KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น burnt aromatic coconut
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6819
ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา
ชนัญชิดา แซ่ม้า,วรรณี จิรภาคย์กุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>