KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 97 เรื่อง จากคำค้น drying
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930078
ไม่มีชื่อเรื่อง

1984
T930188
แนวทางการอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มที่เหมาะสมที่สุด
มารีนา นุ้ยหมีม
2536
IFRPD T930239
การฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
T940021
การศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งข้าวโพดในถังเก็บภายใต้สภาวะ อากาศร้อนชื้น
ไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา
IFRPD T940264
ไม่มีชื่อเรื่อง
Chamiporn Pengmak,Niramon Utama-ang
1994
T950013
ไม่มีชื่อเรื่อง
Thanong Pakarachapan
1994
IFRPD T950042
ไม่มีชื่อเรื่อง
Tanong Chayawattana
1994
IFRPD T950043
ไม่มีชื่อเรื่อง
Somchart Soponronnarit,et al
1994
IFRPD T950044
ไม่มีชื่อเรื่อง
Somkiat Pruchyawrakorn
1994
IFRPD T950047
ไม่มีชื่อเรื่อง
Sivalux Pathaveerat...et al
1994
IFRPD T950097
ไม่มีชื่อเรื่อง
Ornanong Sripawatakul,Somkiat Prachayawarakorn,Somchart Soponronnarit
1994
IFRPD T950143
ไม่มีชื่อเรื่อง
Jittin Tangtieng
1994
IFRPD T950144
ไม่มีชื่อเรื่อง
Jittin Tangtieng
1994
T950148
ไม่มีชื่อเรื่อง
Somkiet Prachayawarakon,et al
2537
IFRPD T950183
ไม่มีชื่อเรื่อง
Vichai Haruthaithanasan,et al
1995
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>