KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น gelatinization
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940039
Graft copolymerization of acrylonitrile onto cassava starch. III effect of gelatinization temperature on water absorption
J. G. Faullimmel
2532
KU T040211
ผลของเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าว/คำรบ สมะวรรธนะ
คำรบ สมะวรรธนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T050014
ผลของอัตราการไหลของน้ำในกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพด/ณัฐชนก อมรเทวภัทร, เสกสม อาตมางกูร, สายชล เลิศสุวรรณ
ณัฐชนก อมรเทวภัทร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060054
ผลของปริมาณน้ำต่อการเกิดเจลาติไนเซชันของแป้งข้าวชนิดต่างๆ/ศันสนีย์ อุดมระติ ... [และคนอื่นๆ]
ศันสนีย์ อุดมระติ
2546
T070458
Characterization of pregelatinized and heat moisture treated rice flours/Chuleekorn Wadchararat, Masubon Thongngam and Onanong Naivikul
Wadchararat, Chuleekorn
2006
FOOD 6011
ผลของความชื้นต่อการเกิดเจลาติไนเซชันของสตาร์ชถั่วเขียว/นภมณี มงคลประเสริฐ, พาสวดี ประทีปะเสน, สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
นภมณี มงคลประเสริฐ
2547
FOOD 6539
ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน/ณัฐดนัย หาญการสุจริต ,ธันยบูรณ์ อรัญนารถ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2552
Full Textx
FOOD 6556
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมเจลต่อสมบัติฟิล์มแป้งพุทธรักษากินได้ขึ้นรูปโดยวิธี solvent casting/สายตะวัน เลียววสุต, ดุษฎี อุตภาพ และ จุรีรัตน์ พุฒตาลเล็ก
สายตะวัน เลียววสุต,จุรีรัตน์ พุฒตาลเล็ก,ดุษฎี อุตภาพ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6825
การใช้แป้งข้าวโพดทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บะหมี่
พิลัยพร ดื่มโชค,มาศอุบล ทองงาม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6913
อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย
นพมณี คณานุรักษ์,มาศอุบล ทองงาม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 8536
INDUSTRY FORUM ON LATEST DEVELOPMENT IN EXTRUSION
Institute of food research and product development (IFRPD),Future Food For Well Being 50th IFRPD,KU
September 26-27,2018
   หน้า : [ 1 ]   Next >>