KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น holy basil oil
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8050
ผลของน้ำมันหอมระเหยกะเพราในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งแช่เย็นเก็บรักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร
นาฎกาญจน์ ชิณศรี,มณฑิรา นพรัตน์,พัชรา มณีสินธ์ุ,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>