KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น product concept
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6671
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบแช่เยือกแข็ง
ปาริชาติ อยู่แพทย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6820
ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สมรัฐ ทิ้วสังวาลย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6878
การพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
สุภาพร พาเจริญ,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,เสาวภาคย์ วัฒนภาหุ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>