KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น risk assessment
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6692
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,เวณิกา เบ็จพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 7008
การประเมินความเสี่ยงขิงหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยง ในอ่าวบ้านดอนอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สุรชาติ วิชัยดิษฐ,ไพศาล วุฒิจำนงค์,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพรัตน์ โสภโณดร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557

FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ขันทอง เพ็ชรนอก,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554

FOOD 7783
การประเมินความเสียงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ลดาพรรณ แสงคล้าย,กรุณา ตีรสมิทธ์,ปิยมาศ แจ่มศรี,กัญญา พุกสุ่น,กรรณิกา จิตติยศรา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7855
การประเมินความเสี่ยงของสาร 3-MCPD ในอาหารต่อคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,พักตร์พริ้ง แสงดี,พรรณทิพย์ ดียพันธ์,รุ่งเรือง กิจผาติ,เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>