KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น shrimp head
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990505
Production of snack food supplemented with protein from dried tiger prawn head by extruder
Jirawan Yamprayoon
1999
FOOD 8112
สารแต่งกลิ่นรสกุ้งจากการย่อยด้วยกรดของหัวกุ้ง
จุฑามาศ ทองเต็ม,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญช,สุดสาย ตรีวานิช,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>