KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น temperature
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070134
Effect of maltodextrin on glass transition temperature and water activity of production banana flake/Wilai Sonthipermpoon ... [et al.]
Sonthipermpoon, Wilai
2006
T070246
Response of Spirulina platensis C1 to high temperature and high light intensity/Ratana Chaiklahan ... [et al.]
Chaiklahan, Ratana
2007
FOOD 6661
ผลของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในผงต้มยำต่อปริมาณความชื้นและลักษณะการจับตัวเป็นก้อน
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6686
Mathematical Modeling of Frying Oil Temperature During the Deep-Fat Frying Process
Watid Cheevasathianchaiporn,Chairath Tangduangdee,Kasetsart Journal : Natural Science
Full Textx
FOOD 6703
Effect of Temperature on the Stability of Fruit Bromelain from Smooth Cayenne Pineapple
Rungtip Jutamongkon,Sanguansri Charoenrein,Kasetsart Journal : Natural Science
September - October 2010
Full Textx
FOOD 6829
การอยู่รอดของ Listeria monocytogenes ในไอศกรีมนมภายใต้สภาวะอุณหภูมิแบบไดนามิกส์
จิราพร เชื้อนารา,ปาริชาติ บุญรอง,รชา เทพษร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6845
อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวสด
พิจิตรา ตั้งเขื่อนขันธ์,จิตศิริ ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6856
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นต่อการถ่ายเทมวลในแก้วมังกรในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ภัทรพร วีระชาติ,ยงยุทธ เฉลิมชาติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6864
การศีกษากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าทอดกรอบ
วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7215
ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
ทวีภรณ์ คีรีคช,สนั่น ศุภธีรสกุล,สาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ,โรสนานี เหมตระกูลวงศ์,รอกีเยาะ ดาเละ,ธวัชชัย ศรีสุวรรณ,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7257
การเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษายอดผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ
จารุณี จูงกลาง,จำนงค์ อุทัยบุตร,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7292
ประสิทธิภาพของสารสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ โด๊ปทังสเตนออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Eschherichia coli และยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
มาหามะสูไฮมี มะแซ,เล็ก สีคง,อานนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต,อรรถกร ประดับจันทร์,พีรวัส คงสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7391
ผลของระยะเวลา แสง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาสารสกัด จากไซยาโนแบคทีเรีย, Phormidium angustissimum ต่อความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์,ศักดิ์ชัย ชูโชติ,ดุสิต เอื้ออำนวย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
October - December 2013
Full Textx
FOOD 7993
ผลของ เวลาในการต้มและอุณหภูมิในการทอด ต่อคุณภาพของเห็ดฟางสวรรค์
จรรยา วังนิยม,จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์,นันทนา ศรีจันทึก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8041
ผลของอุณหภูมิและรูปทรงต่อการทำแห้งมะเดื่อฝรั่งที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ดวงกมล สุมนาชยานันท์,นินนาท ชินประหัษฐ์,ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>