KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Alternative Author ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ
ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ
ณฐิฒา รอดขวัญ
ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา
อุษาพร ภูคัสมาส
TitleFood Journal 51 (2) / 2564 (PDF)
Call# PUB 0898 (PDF)

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยเรื่อง 1.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ 2.การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของสสารโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี 3.การดัดแปลงเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 4.บทบาทของไมโครไบโอม : สู่ยุคใหม่ของห่วงโซ่อาหารและการสาธารณสุขหลังจากการระบาดของ โรคโควิด 19 5.ใยอาหาร : ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย
Subjectเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
แหล่งโปรตีนทางเลือก
ความมั่นคงด้านอาหาร
อาหารแห่งอนาคต
การเปลี่ยนแปลงวัฏภาค
ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี
แป้ง
การเสียสภาพของโปรตีน
ผลึกไขมัน
อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัส
ผู้สูงอายุ
ไมโครไบโอม
อาหารปลอดภัย
สาธารณสุข
โควิด 19
ใยอาหาร
ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำ
ใยอาหารชนิดละลายน้ำ
Previous||9613||Next