KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Alternative Author เขมิสรา ชีวพฤกษ์
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
พสธร ผ่องแผ้ว
กัญญรัตน์ กัญญาคำ
ศิริพร ตันจอ
วาสนา นาราศรี
TitleFood Journal 52 (2) / 2565 (PDF)
Call# PUB 0906 (PDF)

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยเรื่อง 1. ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช...แนวโน้มในการบริโภคยุคปัจจุบัน 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อสุขภาพ 3. ยีสต์โพรไบโอติก 4. บทบาทของโปรตีนต่อการควบคุมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัว 5. ผักที่มีกรดอะมิโนสูง : ต้นอ่อนทานตะวัน
Subjectโปรตีนจากพืช
ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม
โปรตีนทางเลือก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
สุขภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ยีสต์โพรไบโอติก
ระบบทางเดินอาหาร
Saccharomyces boulardii
โปรตีน
การบริโภคอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร
สัญญาณความอิ่ม
ต้นอ่อนทานตะวัน
ผักที่มีกรดอะมิโนสูง
ผักต้นอ่อน
Previous||9622||Next