KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0881 (PDF)
Food Journal 49 (4) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Text
PUB 0882 (eBook)
Food Journal 49 (4) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Text
PUB 0885 (PDF)
Food Journal 50 (1) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0886 (eBook)
Food Journal 50 (1) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0889 (PDF)
Food Journal 50 (3) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,ประจงเวท สาตมาลี,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
Full Text
PUB 0890 (eBook)
Food Journal 50 (3) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ประจงเวท สาตมาลี,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0894 (PDF)
Food Journal 51 (1) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0895 (eBook)
Food Journal 51 (1) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>