KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0898 (PDF)
Food Journal 51 (2) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ณฐิฒา รอดขวัญ,ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา,อุษาพร ภูคัสมาส
Full Text
PUB 0899 (eBook)
Food Journal 51 (2) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ณฐิฒา รอดขวัญ,ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา,อุษาพร ภูคัสมาส
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>