KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น นราพร พรหมไกรวร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0543
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงตัวของแอนโทไซยานิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0698
แอนโทไซยานินกับประเด็นด้านสุขภาพ: โรคเบาหวานชนิดที่ 2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0745
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินด้วยการวิเคราะห์ค่าสี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>