KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0166
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทู,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0534
ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0777
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0825
น้ำแกงส้มชนิดเข้มข้นบรรจุรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>