KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เขมิสรา ชีวพฤกษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0906 (PDF)
Food Journal 52 (2) / 2565 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เขมิสรา ชีวพฤกษ์,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พสธร ผ่องแผ้ว,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,ศิริพร ตันจอ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0907 (eBook)
Food Journal 52 (2) / 2565 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เขมิสรา ชีวพฤกษ์,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พสธร ผ่องแผ้ว,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,ศิริพร ตันจอ,วาสนา นาราศรี
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>