KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0246
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมี ประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0309
มหัศจรรย์ไข่ไก่
หนังสือพิมพ์มติชน,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0455
บริโภคผัก-ผลไม้ ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Text
PUB 0516
แนวทางและเกณฑ์การบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและนานาชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0598
ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0627
แนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0692
มหัศจรรย์ไข่ไก่...คุณค่าสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,เย็นใจ ฐิตะฐาน,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0695
ยำเกล็ดดาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0781
ค่าดัชนีน้ำตาลและค่าดัชนีน้ำตาล ถ่วงน้ำหนักของผลไม้ชนิดต่างๆ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,รุ้งเพชร รุ่งรักไทย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0784
เนื้อ & นม แพะ : คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>