KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0743
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และนํ้าตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0742
ข้าว ให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0741
นํ้าซุปใสชนิดเข้มข้น สูตรลดโซเดียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัชรวดี มานะจิตต์ ,ภูวิษณ์ุ โพธิสุข,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0740
เบต้า-กลูแคน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0739
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในนํ้าซุปกระดูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0738
อาหารจากจุลินทรีย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วันชัย พันธ์ทวี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0737
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0736
มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสินค้าเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐณัฏฐ์ อนิวรรตน์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0735
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0734
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0733
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0732
Cook book Royal Project 48
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0731
Cook book Royal Project 44
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0730
Cook book Royal Project 43
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0729
อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...ด้วยฉลากคาร์บอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>