KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 780 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0687
ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ ก้องเกียรติศักดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0686
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนีนและแคลเซียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0685
ประโยชน์และบทบาทของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0684
ประโยชน์ของฟรุคแทนและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0683
เบาบับ...พืชมหัศจรรย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0682
บทบาทของเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0681
น้ำสลัดสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0680
น้ำส้มปรุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0679
น้ำมันมะกอกกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สักรินทร์ ยีสมันอาหลี และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0678
ทองพับใบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0677
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0676
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสาหร่ายไก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญา สุจริตวงศานนท์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0675
ผลของการใช้ความดันสูงและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์ PME ในน้ำผลไม้แบบขุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รัชฎา ตั้งวงค์ไชย,ชัชวาลัย อรรถพลไพศาล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0674
สารอาหารสำคัญที่ช่วยลดอาการท้องผูก
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0673
สเตอรอลจากพืช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   Next >>