KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 662 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0032
กรรมวิธีการผลิตแป้งจากแก่นตะวัน (เรรูซาเลมอาร์ทิโช้ค)
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8064
Full Text
PAT 0031
กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโปรไอโอติกที่มีน้ำหมักวุ้นสวรรค์ผสมเซลลูโลส
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7876
Full Text
PAT 0030
ผลิตภัณฑ์แยมผัก
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7827
Full Text
PAT 0029
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดต้มยำดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7570
Full Text
PAT 0028
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าดพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0027
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น
วันเพ็ญ มีสมญา
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0026
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด
สมยศ จรรยาวิลาส
เลขที่สิทธิบัตร 32923
Full Text
PAT 0025
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7221
Full Text
PAT 0024
น้ำธัญพืชและข้าวต้มธัญพืชหลากชนิด
กุลวดี ตรองพาณิขย์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6982
Full Text
PAT 0023
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรรมแกมม่าแอมิโนบิวเทริกในข้าวพันธุ์ต่างๆ ฯ
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6910
Full Text
PAT 0022
เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตฯ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6657
Full Text
PAT 0021
กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบวนการดังกล่าว
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6397
Full Text
PAT 0020
ผลิตภัณฑ์ข้าวฉู่ฉี่สำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6530
Full Text
PAT 0019
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6529
Full Text
PAT 0018
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6528
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45   Next >>