KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 923 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0785
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0784
เนื้อ & นม แพะ : คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0783
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เจน ลิขิตชลธาร,อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0782
สาหร่ายพวงองุ่น อาหารอันทรงคุณค่าจากทะเล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0781
ค่าดัชนีน้ำตาลและค่าดัชนีน้ำตาล ถ่วงน้ำหนักของผลไม้ชนิดต่างๆ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,รุ้งเพชร รุ่งรักไทย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0780
บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เปรมรัตน์ จิตหาญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0779
โซเดียม : ภัยเงียบจากการบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0778
ประโยชน์ของกระเทียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0777
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0776
ซาโปนินในถั่วเหลือง เพื่อสุขภาพที่ดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0775
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0774
สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0773
รู้จักกินให้เป็น : สารอาหารเชิงพันธภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0772
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0771
หมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติ ประโยชน์เลอค่า...พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>