KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 913 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0745
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินด้วยการวิเคราะห์ค่าสี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0744
เลือกทานอาหาร... เพื่อต้านมะเร็ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0743
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และนํ้าตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0742
ข้าว ให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0741
นํ้าซุปใสชนิดเข้มข้น สูตรลดโซเดียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัชรวดี มานะจิตต์ ,ภูวิษณ์ุ โพธิสุข,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0740
เบต้า-กลูแคน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0739
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในนํ้าซุปกระดูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0738
อาหารจากจุลินทรีย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วันชัย พันธ์ทวี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0737
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0736
มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสินค้าเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐณัฏฐ์ อนิวรรตน์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0735
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0734
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0733
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0732
Cook book Royal Project 48
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
PUB 0731
Cook book Royal Project 44
มูลนิธิโครงการหลวง
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61   Next >>